Παρασκευή, 2 Ιουνίου 2017

ΒΑΣΙΚΑ ΣΗΜΕΙΑ ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΩΝ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ & ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΗΣ

 ΘΜΙΑΣ & Β/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Ι. ΝΗΣΩΝ
                                           ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ  ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ  ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ   ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ
        Κέντρο Συμβουλευτικής & Προσανατολισμού Αργοστολίου

                          Μίνωος 3 (στενό ΔΕΗ) -Τηλ. 2671026374 – Email: kesypkef@sch.gr - Λειτουργεί: Ως 10 Ιουλίου
                                                   Σύμβουλοι ΣΕΠ: Δημήτρης Ζαβιτσιάνος – Αικατερίνη Πετρούτσου  


ΒΑΣΙΚΑ ΣΗΜΕΙΑ ΤΗΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΙΔΙΩΤΩΝ ΣΤΙΣ ΣΧΟΛΕΣ ΑΣΤΥΦΥΛΑΚΩΝ & ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ                     ΜΕ ΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΤΩΝ ΓΕΝΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΤΟΥ ΥΠ.Π.Ε.Θ ΤΟ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2017-2018

Ι. ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΙΣΑΓΟΜΕΝΩΝ[(ανδρών-γυναικών) –  Για υποψήφιους μαθητές ελληνικών σχολείων]:


ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΟΥ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ & ΚΑΤΟΧΟΙ ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΟΥ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΕΠΑ.Λ. (Β΄ ΟΜΑΔΑ) ΤΗΣ ΠΕΡΙΠΤ. Α΄ ΠΑΡΑΓΡ. 1 ΑΡΘΡΟΥ 1 Ν. 3748/2009 (ΧΩΡΙΣ ΝΕΑ ΕΞΕΤΑΣΗ)


ΣΧΟΛΗ ΑΣΤΥΦΥΛΑΚΩΝ (ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ 2016)


-  Επιπλέον δέκα (10) αθλητές/τριες, οι οποίοι έχουν πετύχει την απαιτούμενη διάκριση πριν τις 08-10-2008 και δεν έχουν συμπληρώσει το 22ο έτος της ηλικίας τους (να έχουν γεννηθεί μεταγενέστερα της 15-06-1995).


ΙΙ.  ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ
1.
Να μην υπερβαίνουν το 26ο έτος της ηλικίας τους την 31/12/2017 (γεννηθέντες από 1-1-1992 και εξής)

2.
Να είναι κάτοχοι τίτλου σπουδών που τους επιτρέπει εισαγωγή στην Γ/θμια Εκπαίδευση

3.
Να έχουν υγεία & άρτια σωματική διάπλαση (σύμφωνα με το Π.Δ. 11/2014 (ΦΕΚ Α΄ 17)

4.
Σωματικά, ψυχικά & διανοητικά προσόντα ανταποκρινόμενα στις απαιτήσεις του έργου τους

5.
Πίστη στο Σύνταγμα, αφοσίωση στην Πατρίδα και να μην πρεσβεύουν θρησκευτικές δοξασίες που εμποδίζουν την εκτέλεση των καθηκόντων τους

6.
ΝΑ ΕΧΟΥΝ ΑΝΑΣΤΗΜΑ (ΑΝΔΡΕΣ & ΓΥΝΑΙΚΕΣ) ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ 1,70 ΧΩΡΙΣ ΥΠΟΔΗΜΑΤΑ [& Δ.Μ.Σ μεταξύ 19-27 οι άνδρες και 18-26 οι γυναίκες υποψήφιες]

7-9.

Να μην έχουν καταδικασθεί  για μία σειρά αδικημάτων (αναλυτικά στην προκήρυξη) – Να μην έχουν στερηθεί των πολιτικών του δικαιωμάτων & να μην  τελούν υπό απαγόρευση ή δικαστική αντίληψηΙΙΙ. ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ  ● → ΥΠΟΒΑΛΛΟΝΤΑΙ ΑΥΤΟΠΡΟΣΩΠΩΣ ΣΤΑ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ ΤΜΗΜΑΤΑ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ Η ΔΙΑΜΟΝΗΣ ΤΟΥΣ .

1. Αίτηση συμμετοχής, σύμφωνα με το συνημμένο υπόδειγμα Α της Προκήρυξης.

2. Δύο (2) φωτογραφίες τύπου ταυτότητας (διαστάσεων 3 Χ 4 εκ.). Στο πίσω μέρος κάθε φωτογραφίας αναγράφεται το ονοματεπώνυμο του υποψηφίου ευκρινώς.

2. Φωτοαντίγραφο του Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητάς τους.

Σε περίπτωση που στοιχεία του δελτίου ταυτότητας έχουν μεταβληθεί, αυτά δηλώνονται με υπεύθυνη δήλωση.
Οι ομογενείς από τη Βόρειο Ήπειρο, την Κύπρο και την Τουρκία, υποβάλουν επικυρωμένα φωτοαντίγραφα του νόμιμου τίτλου παραμονής τους στη χώρα μας.


4. Υπεύθυνη δήλωση ότι έχουν τα προσόντα που αναφέρονται στις περιπτώσεις 5, 7, 8 και 9 του ανωτέρω κεφαλαίου ΙΙ («Προσόντα Υποψηφίων»)χωρίς να απαιτείται η αναλυτική περιγραφή αυτών και ότι δήλωσαν ή θα δηλώσουν προτίμηση σε μία ή και στις δύο Σχολές της Αστυνομικής Ακαδημίας (Αστυφυλάκων – Αξιωματικών), στο Μηχανογραφικό Δελτίο του Υπουργείου Παιδείας& Θρησκευμάτων.

Στην ίδια δήλωση αναφέρουν, αν υπάγονται σε ειδική κατηγορία και ποια, καθώς και αν επιθυμούν να κάνουν χρήση του σχετικού δικαιώματος.
5. Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης

6. Οι υπαγόμενοι στις ειδικές κατηγορίες του άρθρου 42 του Ν.1481/1984, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, εφόσον δηλώσουν ότι επιθυμούν να κάνουν χρήση του σχετικού δικαιώματος, υποβάλουν επιπλέον τα ανάλογα δικαιολογητικά.

ΙV.  ΥΠΟΒΟΛΗ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΩΝ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ.


Οι υποψήφιοι υποχρεούνται να υποβάλουν αυτοπροσώπως στα Αστυνομικά Τμήματα του τόπου κατοικίας ή διαμονής τους τα απαιτούμενα δικαιολογητικά (βλ. παραπάνω) και να παραλάβουν το Δελτίο Υγειονομικής Εξέτασης μέχρι και την                                                         ΠΕΜΠΤΗ 15-06-2017 (& ώρα 15.00). 

V.  ΠΡΟΚΑΤΑΡΚΤΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ. [Ψυχοτεχνική Δοκιμασία-Υγειονομική Εξέταση-Αθλητική Δοκιμασία]
1.
Οι υποψήφιοι, πριν την επιλογή τους από το ΥΠ.Π.Ε.Θ, θα υποβληθούν σε προκαταρκτικές εξετάσεις, εντός του χρόνου λειτουργίας των αρμοδίων Επιτροπών, οι οποίες συνίστανται σε ψυχοτεχνική δοκιμασία, υγειονομικές εξετάσεις και αθλητικές δοκιμασίες.
Οι προκαταρκτικές εξετάσεις διαρκούν συνολικά τρείς (3) ημέρες και διεξάγονται στην Αθήνα και στη Θεσσαλονίκη.
2.
Για τον τόπο και το χρόνο διεξαγωγής των προκαταρκτικών εξετάσεων, καθώς και για το πρόγραμμα εξέτασης, οι υποψήφιοι ενημερώνονται με δική τους ευθύνη από τις Διευθύνσεις Αστυνομίας ή Αστυνομικές Διευθύνσεις ή Αστυνομικά Τμήματα, όταν εκδοθεί.
Το πρόγραμμα θα εκδοθεί αμέσως μετά την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των αιτήσεων και οι προκαταρκτικές εξετάσεις εκτιμάται ότι θα αρχίσουν το 1ο δεκαπενθήμερο του Ιουλίου.
Τα ως άνω προγράμματα των προκαταρκτικών εξετάσεων, αναρτώνται και στην ιστοσελίδα της Ελληνικής Αστυνομίας  www.hellenicpolice.gr
Οι υποψήφιοι που επιθυμούν να προσληφθούν μόνο ως αθλητές, δεν υποβάλλονται σε προκαταρκτικές δοκιμασίες (αθλητικές- ψυχοτεχνικές), αλλά παραπέμπονται μόνο σε υγειονομικές εξετάσεις, στην αρμόδια Υγειονομική Επιτροπή Κατάταξης το μήνα Σεπτέμβριο.
3.
 Όσοι είναι υποψήφιοι για Πυροσβεστικές και Στρατιωτικές Σχολές με τα κριτήρια της Αστυνομίας και κριθούν Ικανοί/Ικανές για τις Σχολές αυτές, απαλλάσσονται από τις Π.Κ.Ε. της Αστυνομίας με την υποχρέωση να προσκομίσουν τη σχετική βεβαίωση ικανότητας από το Στρατό ή την Πυροσβεστική.
4.     Για την ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΕΞΕΤΑΣΗ οι υποψήφιοι προσέρχονται στην αρμόδια Υγειονομική Επιτροπή Κατάταξης με πλήρως  συμπληρωμένο το  Δελτίο Υγειονομικής Εξέτασης. Οι εξετάσεις μπορούν να διενεργηθούν σε Νοσηλευτική Ιδρύματα Ν.Π.Δ.Δ. ή Ν.Π.Ι.Δ. ή από ιδιώτη γιατρό. Η ψυχιατρική εξέταση μπορεί να γίνει σε Κρατικά Νοσοκομεία ή σε Κέντρα Ψυχικής Υγείας ή σε Κινητές Μονάδες Ψυχικής Υγείας ή σε Νοσηλ. Ιδρύματα Ν.Π.Ι.Δ.  ή από ιδιώτη γιατρό.

5.       Οι ΑΘΛΗΤΙΚΕΣ ΔΟΜΙΜΑΣΙΕΣ περιλαμβάνουν τα παρακάτω αγωνίσματα & χρόνους επίδοσης:

  ● Δρόμος 100 μ. σε μέγιστο χρόνο 16΄΄ (μια προσπάθεια)   ● Άλμα σε μήκος με φόρα τουλάχιστον 3,60 μ. (τρεις προσπάθειες)   ● Ρίψη σφαίρας (7,275 χλγ.) σε απόσταση τουλάχιστον 4,50 μ., ως μέσο όρο ρίψης με το δεξί και το αριστερό χέρι ανά προσπάθεια (τρεις προσπάθειες ανά χέρι)   ● Άλμα σε ύψος με φόρα τουλάχιστον 1,05 μ. (τρεις προσπάθειες)  ● Δρόμος 1.000 μ. σε μέγιστο χρόνο 4΄ και 20΄΄ (μια προσπάθεια).


● →  Οι υποψήφιοι πρέπει να μελετήσουν την Προκήρυξη που βρίσκεται  στη διεύθυνση:   http://www.hellenicpolice.gr/images/stories/2017/prokirikseis17/29052017%20prokiriksi.pdf
Πληροφορίες:  1. Αρχηγείο Ελληνικής Αστυνομίας στα τηλέφωνα  213-1520774  & 213-1520327                                                                                  2. Αστυνομικό Τμήμα Αργοστολίου  - Τηλ. 2671023226 (Γραμματεία) 
 3.  Ιστοσελίδα Ελληνικής Αστυνομίας:  www.hellenicpolice.gr


                                                                                                                                                                              ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ Δ/ΝΣΗ  Α/ΘΜΙΑΣ &  Β/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ Ι. ΝΗΣΩΝ
       ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ  ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ  ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ  KΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ
------------------------------------------------------------------------------
ΚΕΝΤΡΟ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ & ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ ΑΡΓΟΣΤΟΛΙΟΥ
MΙΝΩΟΣ 3 (ΣΤΕΝΟ ΔΕΗ) – ΤΗΛ. 2671 026374 – Email:kesypkef@sch.gr
ΔΕΥΤΕΡΑ-ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ: 08.30 – 15.00 – ΑΠΟΓΕΥΜΑΤΑ ΜΕ ΡΑΝΤΕΒΟΥ
ΛΕΙΤΟΥΡΓΕΙ ΜΕΧΡΙ  10 ΙΟΥΛΙΟΥ
     ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΣΕΠ: ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΖΑΒΙΤΣΙΑΝΟΣ – ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΠΕΤΡΟΥΤΣΟΥ


Βασικά Σημεία της Προκήρυξης  Διαγωνισμού για την  Εισαγωγή στις Σχολές Ανθυποπυραγών & Πυροσβεστών της Πυροσβεστικής Ακαδημίας
για το Ακαδημαϊκό Έτος 2017-2018
Επιτροπή Παραλαβής Δικαιολογητικών:
Πυροσβεστική Υπηρεσία Αργοστολίου
Ιγγλέση & Θεμιστοκλέους – Τηλ. 2671 023464Α. ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ
-  Γίνονται δεκτοί άνδρες και γυναίκες.
   - Να είναι ΄Ελληνες πολίτες. Για όσους έχουν αποκτήσει την ελληνική ιθαγένεια με πολιτογράφηση, πρέπει να έχει ΠΑΡΕΛΘΕΙ ΕΝΑ (1) ΕΤΟΣ ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΤΗΣ.
-  Να είναι κάτοχοι τίτλου σπουδών που τους επιτρέπει τη συμμετοχή στις εξετάσεις για εισαγωγή στην Γ/θμια Εκπαίδευση και διαγωγή τουλάχιστον «ΚΟΣΜΙΑ»
-  Να μην υπερβαίνουν το 26ο έτος της ηλικίας τους [Για τους Εθελοντές Πυροσβέστες να μην υπερβαίνουν το 33ο έτος].
- ΄Οσοι έχουν υπηρετήσει στις ΄Ενοπλες Δυνάμεις να έχουν εκπληρώσει τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις ή να έχουν απαλλαγεί νόμιμα από αυτές.
- Να μην έχουν εκπέσει από στρατιωτικό βαθμό, αποβληθεί ή απολυθεί από τις ΄Ενοπλες Δυνάμεις & Σώματα Ασφαλείας καθώς και από τη θέση δημόσιας υπηρεσίας ή Ο.Τ.Α. ή άλλου Ν.Π.Δ.Δ. για λόγους πειθαρχίας
- Να έχουν ανάστημα (άνδρες και γυναίκες) τουλάχιστον 1,70 χωρίς υποδήματα.
- Να έχουν Δείκτη Μάζας Σώματος - Δ.Μ.Σ.(=Βάρος σε χλγ./τετράγωνο του ύψους σε μ.): ΄Ανδρες 19-27 & Γυναίκες 18-26
- Να έχουν υγεία και  άρτια σωματική διάπλαση όπως ορίζει το ΠΔ11/2014 (ΦΕΚ 17Α ́/27-1-2014)
- Να έχουν πίστη στο Σύνταγμα, αφοσίωση στην πατρίδα και τη δημοκρατία και να μην πρεσβεύουν θρησκευτικές δοξασίες, που εμποδίζουν την εκτέλεση των καθηκόντων τους.
- Να έχουν λευκό ποινικό μητρώο και να μην έχουν στερηθεί οποτεδήποτε των πολιτικών τους δικαιωμάτων.
- Να μην είναι χρήστες ναρκωτικών.
- Να μην τελούν υπό στερητική δικαστική συμπαράσταση, έστω και επικουρική (πλήρη ή μερική)
- Για όσους έχουν προσληφθεί ως πυροσβέστες εποχικής απασχόλησης να μην έχει καταγγελθεί η σύμβαση εργασίας τους για πειθαρχικούς λόγους ή να μην έχουν απολυθεί ,επειδή προσκόμισαν ψευδή ή πλαστά δικαιολογητικά.
ΕΠΙΠΛΕΟΝ των παραπάνω για τους υποψηφίους που ανήκουν στο Πυροσβεστικό Σώμα: 1. Να μην έχον υπερβεί το 35ο έτος της ηλικίας τους  2. Να έχουν ευμενή πρόταση των ιεραρχικά προϊσταμένων τους ότι έχουν τα απαραίτητα προσόντα και διαγωγή 3. Να μην έχουν τεθεί σε κατάσταση διαθεσιμότητας ή να έχουν παραπεμφθεί ενώπιον πειθαρχικού συμβουλίου.

Β. ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ:v  Δύο (2) φωτογραφίες  τύπου διαβατηρίου ή ταυτότητας, στο πίσω μέρος των οποίων θα αναγράφεται υποχρεωτικά το ονοματεπώνυμο και το πατρώνυμο, ευκρινώς.
v  Φωτοαντίγραφο της αίτησης-δήλωσης συμμετοχής στις πανελλαδικές εξετάσεις το τρέχον έτος ή της βεβαίωσης πρόσβασης, από την οποία προκύπτει ο κωδικός του υποψηφίου.
v  Φωτοαντίγραφο του Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας του υποψηφίου(ή υπηρεσιακής για τους υπηρετούντες)
v  Αποδεικτικό ηλεκτρονικής υποβολής της αίτησης- δήλωσης (υποβάλλεται ηλεκτρονικά και εκτυπώνεται κατά τη μετάβαση του υποψηφίου από την αρμόδια Επιτροπή Παραλαβής Δικαιολογητικών, υπογράφεται από τον υποψήφιο και υποβάλλεται στην Επιτροπή)
v  ΟΙ ΥΠΑΓΟΜΕΝΟΙ ΣΤΙΣ ΕΙΔΙΚΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 3 ΤΟΥ Π.Δ. 44/2016 (τέκνα αναπήρων & θυμάτων πολέμου, τέκνα αναγνωρισμένων ως αγωνιστών της Εθνικής Αντίστασης, Εθελοντές Πυροσβέστες κτλ.) ΥΠΟΒΑΛΛΟΥΝ ΤΑ ΑΝΑΛΟΓΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΘΕ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ.


Γ. ΥΠΟΒΟΛΗ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΩΝ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ

- ΑΠΟ ΤΗ ΔΕΥΤΕΡΑ 19/06/2017 ΕΩΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΤΡΙΤΗ  27/06/2017 οι υποψήφιοι υποβάλλουν ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ αίτηση-υπεύθυνη δήλωση στην ιστοσελίδα του Πυροσβεστικού Σώματος (www.fireservice.gr ) και εκτυπώνουν ΜΟΝΟΝ το αποδεικτικό ηλεκτρονικής παραλαβής εις διπλούν (ΟΧΙ ΤΗΝ ΑΙΤΗΣΗ)
- ΑΠΟ ΤΗΝ ΤΡΙΤΗ 20/06/2017 ΕΩΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΤΕΤΑΡΤΗ 28/06/2017  ΑΠΟ 09.00 ΩΣ 18.00 (& ΣΑΒΒΑΤΟΚΥΡΙΑΚΟ) [& μετά την ηλεκτρονική υποβολή της ανωτέρω αίτησης-υπεύθυνης δήλωσης] παρουσιάζονται ΑΥΤΟΠΡΟΣΩΠΩΣ στις Επιτροπές Παραλαβής Δικαιολογητικών, όπου γίνεται ταυτοποίηση των στοιχείων τους, μέτρηση του αναστήματος & έλεγχος της ημερομηνίας γέννησης. Αν ο υποψήφιος πληροί τις προϋποθέσεις αναστήματος και ηλικίας , ελέγχονται τα δικαιολογητικά του και αν είναι πλήρη , εκτυπώνεται η ηλεκτρονική αίτηση-υπεύθυνη δήλωση, υπογράφεται από τον υποψήφιο, παραλαμβάνεται από την Επιτροπή. ΧΟΡΗΓΟΥΝΤΑΙ: i. αριθμός πρωτοκόλλου, ii.το δελτίο υγειονομικής εξέτασης- παραπεμπτικό σημείωμα & iii. προφορικές οδηγίες για τις προκαταρκτικές εξετάσεις.
  [ Αν ο υποψήφιος δεν πληροί τις προϋποθέσεις ύψους και ηλικίας, του επιστρέφονται τα δικαιολογητικά και  το αντίγραφο του αποδεικτικού ηλεκτρονικής υποβολής , που επέχει θέση πρακτικού επιστροφής των δικαιολογητικών.
   Σε περίπτωση αμφισβήτησης από τον υποψήφιο επί του αναστήματος και της ηλικίας έχει το δικαίωμα να μεταβεί αυτοπροσώπως ενώπιον της Δευτεροβάθμιας Επιτροπής Παραλαβής (στην Πυροσβεστική Ακαδημία στην Κηφισιά Αττικής) ΑΠΟ ΤΗΝ ΤΕΤΑΡΤΗ 21/06/2017 ΕΩΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 30/06/2017 ΑΠΟ 09.00 ΕΩΣ 17.00].

                                                                     Σελίδα  1 από 2


- Αμέσως μετά οι υποψήφιοι μεταβαίνουν σε ΚΡΑΤΙΚΟ ΄Η ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ [ΟΧΙ ΙΔΙΩΤΙΚΟ] για την υποβολή στις υγειονομικές εξετάσεις, που αναφέρονται στο παραπεμπτικό σημείωμα που έλαβαν από την Επιτροπή. Ο αρμόδιος ιατρός γνωματεύει & υπογράφει στην αντίστοιχη στήλη του παραπεμπτικού. Το γνήσιο της υπογραφής του  θεωρείται από τη Γραμματεία του Νοσοκομείου.  [Υπόδειγμα του παραπεμπτικού σημειώματος στην τελευταία σελίδα της Προκήρυξης]

ΠΡΟΚΑΤΑΡΚΤΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ – ΠΚΕ (Υγειονομικές – Αθλητικές-Ψυχοτεχνικές)
-   Οι υποψήφιοι που υποβλήθηκαν σε ΠΚΕ των Σχολών της Ελληνικής Αστυνομίας ή Στρατιωτικών Σχολών (΄Οπλα) , για τις οποίες κρίθηκαν ΙΚΑΝΟΙ, δεν δοκιμάζονται από τις Επιτροπές ΠΚΕ του Πυροσβεστικού Σώματος και υποβάλλουν τη σχετική βεβαίωση ικανότητας από την αρμόδια Αστυνομική ή Στρατιωτική Σχολή.
-    Όλοι οι υπόλοιποι υποψήφιοι ενημερώνονται από τις αρμόδιες Επιτροπές Παραλαβής Δικαιολογητικών σχετικά με τη διαδικασία και το πρόγραμμα των ΠΚΕ.
-   Οι υγειονομικές εξετάσεις και η ψυχιατρική εξέταση, όπως προαναφέρθηκε, πραγματοποιούνται σε Δημόσιο ή Στρατιωτικό Νοσοκομείο.
-   Οι υποψήφιοι παρουσιάζονται την ορισθείσα ημερομηνία στην ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΞΕΤΑΣΗΣ, η οποία και αποφαίνεται σε πρώτο και τελευταίο βαθμό για την ικανότητα ή μη κάθε υποψηφίου σύμφωνα με το Π.Δ. 11/2014. Η Επιτροπή έχει τη δυνατότητα να παραγγείλει επανεξέταση του υποψηφίου από Κρατικό ή Στρατιωτικό Νοσοκομείο ρητά κατονομαζόμενο.
-   Στη συνέχεια παρουσιάζονται στην ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΔΟΚΙΜΑΣΙΩΝ, η οποία αποφαίνεται σε πρώτο και τελευταίο βαθμό.
-   Οι αθλητικές δοκιμασίες περιλαμβάνουν τα παρακάτω αγωνίσματα & χρόνους επίδοσης:
● Δρόμος 100 μ. σε μέγιστο χρόνο 16΄΄ (μια προσπάθεια) ,
● Άλμα σε μήκος με φόρα τουλάχιστον 3,60 μ. (τρεις προσπάθειες) ,
● Ρίψη σφαίρας (7,275 χλγ.) σε απόσταση τουλάχιστον 4,50 μ., ως μέσο όρο ρίψης με το δεξί και το αριστερό χέρι ανά προσπάθεια (τρεις προσπάθειες ανά χέρι),
● Άλμα σε ύψος με φόρα τουλάχιστον 1,05 μ. (τρεις προσπάθειες),
● Δρόμος 1.000 μ. σε μέγιστο χρόνο 4΄ και 20΄΄ (μια προσπάθεια).
-   Τέλος, οι υποψήφιοι που κρίθηκαν ικανοί από την Επιτροπή Αθλητικών Δοκιμασιών, παρουσιάζονται στην ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΨΥΧΟΤΕΧΝΙΚΩΝ ΔΟΚΙΜΑΣΙΩΝ, η οποία αποφαίνεται σε πρώτο και τελευταίο βαθμό.
-   Οι υποψήφιοι που σε κάποιο στάδιο της διαδικασίας δεν κρίνονται ΙΚΑΝΟΙ, δεν συνεχίζουν στα επόμενα στάδια, ενώ οι υποψήφιοι που κρίνονται ΙΚΑΝΟΙ σε όλα τα στάδια των ΠΚΕ ή που προσκομίζουν τη βεβαίωση ικανότητας από τη συμμετοχή τους στις ΠΚΕ του Στρατού (΄Οπλα) ή της Αστυνομίας κρίνονται ως ικανοί για κατάταξη.

ΕΠΙΛΟΓΗ & ΚΑΤΑΤΑΞΗ
- Οι υποψήφιοι που περιλαμβάνονται στους πίνακες εισαγομένων του Υπουργείου Παιδείας (επιτυχόντες), καλούνται για κατάταξη υποβάλλοντας στην Πυροσβεστική Ακαδημία τα προβλεπόμενα δικαιολογητικά.
-  Οι επιτυχόντες μετά τον έλεγχο των δικαιολογητικών τους αποτελούν και τους εισακτέους του Διαγωνισμού.
- Αν μέσα στον πρώτο μήνα από την ημερομηνία κατάταξης κενωθούν για οποιοδήποτε λόγο θέσεις, αποφασίζεται η εισαγωγή ισάριθμων επιλαχόντων κατά σειρά επιτυχίας από την αντίστοιχη κατηγορία.

ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
-   Η φοίτηση στη σχολή Ανθυποπυραγών διαρκεί 4 έτη και οργανώνεται σε 8 ακαδημαϊκά εξάμηνα και οι απόφοιτοι υποχρεούνται να υπηρετήσουν στο Πυροσβεστικό Σώμα για 10 έτη τουλάχιστον.
-   Οι σπουδές στη σχολή Πυροσβεστών διαρκούν 5 εξάμηνα και οι απόφοιτοι υποχρεούνται να υπηρετήσουν στο Πυροσβεστικό Σώμα για 4 έτη τουλάχιστον
-   Για όσους εισάγονται στις Σχολές Ανθυποπυραγών και Πυροσβεστών πριν εκπληρώσουν τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις, ο χρόνος φοίτησης σε αυτές θεωρείται χρόνος εκπλήρωσης στρατιωτικής υποχρέωσης. Οι ανωτέρω, μετά την επιλογή και κατάταξή τους, υποβάλλονται σε βασική στρατιωτική εκπαίδευση καθώς και σε εκπαίδευση στην μηχανοδήγηση.
-   Οι σπουδαστές που διαγράφονται από τις Σχολές Ανθυποπυραγών και Πυροσβεστών λόγω αποβολής, απολύσεως ή παραιτήσεώς τους υποχρεώνονται να εκπληρώσουν τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις, σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 3421/2005 (Α΄ 302).Για περισσότερες πληροφορίες:
1. Ιστοσελίδα του Πυροσβεστικού Σώματος www.fireservice.gr 
2.  Αρχηγείο Πυροσβεστικού Σώματος- Μουρούζη 4- 10674 - Αθήνα – Τηλ. Κέντρο 2132157500 & 2132158000
3. Πυροσβεστική Υπηρεσία Αργοστολίου – Τηλ. 2671 023464
4. ΚΕ.ΣΥ.Π. Αργοστολίου – Τηλ.: 2671 026374 – Email: kesypkef@sch.gr

Η προκήρυξη βρίσκεται στη διεύθυνση:  http://www.fireservice.gr/pyr_cms_files/dynamic/c360183/attach/prokhryjh_anthgon_pyrston_etous%202017_2018_el_GR.pdfΣελίδα 2 από 2