Τρίτη, 13 Ιουνίου 2017

Λειτουργία καταστημάτων τις Κυριακές


ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΕΣ ΕΝΟΤΗΤΕΣ  ΚΕΦΑΛΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΙΘΑΚΗΣ

Αργοστόλι,  13. 06. 2017
Αρ. Δελτίου: 34

Σύμφωνα με το άρθρο 50 του Ν. 4472/2017, «Μεταβατική διάταξη για το άρθρο 49 : Αποφάσεις Αντιπεριφερειαρχών οι οποίες έχουν εκδοθεί πριν τη δημοσίευση του παρόντος και ρυθμίζουν τη λειτουργία καταστημάτων τις Κυριακές, παραμένουν σε ισχύ και καταλαμβάνουν όλα τα εμπορικά καταστήματα».

Συνεπώς η αριθμ. Πρωτ.: 4202/1023/31.01.2017 Απόφασή μας, αναφορικά με τη λειτουργία των καταστημάτων τις Κυριακές, παραμένει σε ισχύ και καταλαμβάνει περαιτέρω  όλα τα εμπορικά καταστήματα, ήτοι: 
- όσα έχουν συνολική επιφάνεια εμβαδού άνω των 250 τ.μ.,
- όσα υπάγονται σε περιπτώσεις δικαιόχρησης,
- όσα λειτουργούν με συμφωνίες τύπου «κατάστημα εντός καταστήματος».


Ο ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ
Π.Ε. ΚΕΦΑΛΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΙΘΑΚΗΣ


ΠΑΝΑΓΗΣ ΔΡΑΚΟΥΛΟΓΚΩΝΑΣ