Δευτέρα, 2 Ιανουαρίου 2017

ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗ ΕΡΓΟΥ: « ΕΡΓΑ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΚΑΤΟΛΙΣΘΗΣΗΣ ΔΡΟΜΟΥ ΠΡΟΣ ΛΙΜΑΝΙ ΠΙΣΑΕΤΟΥ 319.761,29 €».
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ  ΕΝΟΤΗΤΩΝ  ΚΕΦΑΛΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΙΘΑΚΗΣ Αργοστόλι,  02-01-2017
Αρ. Δελτίου:  01


ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗ ΕΡΓΟΥ: « ΕΡΓΑ  ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΚΑΤΟΛΙΣΘΗΣΗΣ ΔΡΟΜΟΥ  ΠΡΟΣ ΛΙΜΑΝΙ ΠΙΣΑΕΤΟΥ  319.761,29 €».


Η  Οικονομική  Επιτροπή  Περιφέρειας  Ιονίων  Νήσων, προκηρύσσει  Πρόχειρο  Διαγωνισμό,  για  την  ανάθεση  του  έργου « Έργα Αντιμετώπισης κατολίσθησης δρόμου προς Λιμάνι Πισαετού», με  προϋπολογισμό:  319.761,29 €  με  Φ.Π.Α. 

Οι  ενδιαφερόμενοι,  μπορούν  να  παραλάβουν  τα  συμβατικά  τεύχη  του  διαγωνισμού  (Διακήρυξη, συγγραφή  υποχρεώσεων  κ.λ.π )  από  την  έδρα της  Υπηρεσίας   Δ.Τ.Ε  μέχρι  της 20-01-2017. Πληροφορίες  στο  τηλέφωνο: 26713 60556 , FAX  επικοινωνίας:  26713 60601 ,   αρμόδια  υπάλληλος Δ. Κακονύκτη.
Ο  διαγωνισμός  θα  διεξαχθεί  στις 26-01-2017 ημέρα Πέμπτη και  ώρα  10.00 π.μ
Για  τη  συμμετοχή  στο  διαγωνισμό  απαιτείται  η   κατάθεση   εγγυητικής
 επιστολής  συμμετοχής  ύψους 5.158,00 €.
            Το  έργο  χρηματοδοτείται από Πιστώσεις Π.Δ.Ε. – ΣΑΕΠ 522 με Κ.Ε. 2014ΕΠ52200002.
     
Ο ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΕΝΟΤΗΤΩΝ
ΚΕΦΑΛΟΝΙΑΣ & ΙΘΑΚΗΣ


ΠΑΝΑΓΗΣ  ΔΡΑΚΟΥΛΟΓΚΩΝΑΣ