Πέμπτη, 9 Μαρτίου 2017

Παρασκευή 10/3: Β' Χαιρετισμοί για εργαζόμενους, στην Ι. μονή Αγριλίων Σάμης.

Τη Παρασκευή 10/3 και ώρα 21-22, θα ψαλούν οι Β' Χαιρετισμοί, δια εργαζόμενους.