Τετάρτη, 5 Ιουλίου 2017

Αίτηµα Εµπορικού Συλλόγου Σάµης για τοποθέτηση δηµοσίου περιπτέρου πληροφοριών στο λιµάνι Σάµης

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ
∆ΗΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ
∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ-ΙΘΑΚΗΣ
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από τα Πρακτικά της µε αρ.5 /14-06-17 συνεδρίασης του ∆ιοικητικού Συµβουλίου του ∆ιαδηµοτικού Ν.Π.∆.∆.
 µε την επωνυµία ∆ηµοτικό Λιµενικό Ταµείο Κεφαλληνίας Ιθάκης
Αριθ. Αποφ.129/17
ΘΕΜΑ: ΄΄Αίτηµα Εµπορικού Συλλόγου Σάµης για τοποθέτηση δηµοσίου περιπτέρου πληροφοριών
στο λιµάνι Σάµης ΄΄.

 Στην Ιθάκη , σήµερα 14 Ιουνίου 2017 , ηµέρα Τετάρτη και ώρα 10:30 π.µ. στα Γραφεία του ∆ήµου
Ιθάκης, στην Ιθάκη συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση το ∆ιοικητικό Συµβούλιο του ∆ιαδηµοτικού Ν. Π.
«∆ηµοτικό Λιµενικό Ταµείο Κεφαλληνίας-Ιθάκης» , ύστερα από την αρ. οικ.1524/08-06-17
πρόσκληση του Προέδρου του ∆ιοικητικού Συµβουλίου, που επιδόθηκε νόµιµα σε κάθε ένα από τα
µέλη του ∆.Σ., σύµφωνα µε τις διατάξεις του ∆ηµοτικού και Κοινοτικού Κώδικα (Ν.3463/2006) σε
συνδυασµό µε τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν.3852/2010.
 ∆ιαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόµιµη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο εννέα (9) µελών βρέθηκαν παρόντα
πέντε (5) µέλη και ονοµαστικά:
ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΑΠΟΝΤΕΣ
1. Αλέξανδρος Μοσχονάς,Νέος Πρόεδρος
∆.Σ.σύµφωνα µε την υπ’ αριθµ.118/2017
απόφαση ∆.Σ ∆ήµου Κεφαλλονιάς
1. Ιωάννης Λυκούδης, Μέλος ∆.Σ.
2. Γεράσιµος ∆εστούνης, Μέλος ∆.Σ. 2.Λευκαδίτης Χρήστος,Αντιπρόεδρος ∆.Σ
3. Στέφανος Φιαµπόλης, Μέλος ∆.Σ. 3.Ρασσιάς Γαβρίλης ,Μέλος ∆.Σ
4. ∆ιονύσιος Στανίτσας, Μέλος ∆.Σ. 4.Κολοβού Παναγιώτα ,Μέλος ∆.Σ
5.Αθανάσιος Λιβιτσάνης,Αναπληρωµατικό
Μέλος κ.Ευφελβίνας Γεωργανά
 Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε και η υπάλληλος του Ν.Π. Χαλικιά Γερασιµούλα, για την τήρηση
των πρακτικών.
 Ο κ. Πρόεδρος εισηγήθηκε το 2ο θέμα της ημερήσιας διάταξης σχετικά με το αίτημα του Εμπορικού
Συλλόγου Σάμης για παραχώρηση χώρου στο λιμάνι Σάμης(έναντι πλατείας Κύπρου) για τοποθέτηση
δημοσίου περιπτέρου πληροφοριών.
Ο σκοπός της δημιουργίας ενός σημείου πληροφόρησης (info kiosκ)είναι η παροχή γενικών πληροφοριών για
την πόλη και τις δραστηριότητες που άπτονται αυτής , καθώς και της γενικότερης περιοχής. Επίσης , σκοπός
είναι η ανάδειξη των τοπικών επιχειρήσεων και προϊόντων και των τοπικών πολιτιστικών εκδηλώσεων , με
στόχο τη διευκόλυνση του τουρίστα κατά την διαμονή του στο νησί μας. 
Η Σάμη αποτελεί ένα κεντρικό προορισμό μιας και είναι ένα από τα βασικά λιμάνια εισόδου στο νησί μας ,
τόσο από την ηπειρωτική Ελλάδα όσο και από άλλους προορισμούς του εξωτερικού και κόμβος για την
πρόσβαση σε άλλες πόλεις και χωριά όπως το Αργοστόλι και Φισκάρδο.
Είναι ενδιαφέρον προορισμός αρχαιολογικού και θρησκευτικού τουρισμού (Δρογκαράτη,Μελισσάνη,Μονή
Αργιλίων,Μονή Αγίων Φανέντων) και παρουσιάζει τουριστικό προορισμό για περιπατητικούς συλλόγους καθώς
διαθέτει ελκυστικά μονοπάτια.Τέλος είναι ενδιάμεσος προορισμός για την πρόσβαση σε επισκέψιμες παραλίες
και οργανωμένες πλαζ όπως η Αντίσαμος και ο Μύρτος.
 Τα τεχνικά χαρακτηριστικά του δημοσίου περιπτέρου πληροφοριών αναφέρονται στην Τεχνική έκθεση του
κ.Χρήστου Φαραντούρη –Πολιτικού Μηχανικού και συγκεκριμένα οι διαστάσεις του οικίσκου θα είναι 1,80
χ1,80(ΜΧΠ) και ειδικότερα η βάση θα είναι κατασκευασμένη από σουηδικό ξύλο πάχους 22χιλ.
Στις τέσσερις γωνίες του οικίσκου βιδώνονται ορθοστάτες ,από καδρονάκι διαστάσεων 5χ5εκ. και ύψους 1,80μ.
Τα τοιχώματα του οικίσκου θα είναι κατασκευασμένα από σουηδικό ξύλο πάχους 22 χιλ.
Οι διαστάσεις των τοιχωμάτων θα είναι 1,85χ1,80(ΜχΥ)για τα δύο πλαϊνά και για τα εμπρός και πίσω τοίχωμα
θα είναι 1,85χ2,10μ.(Μχμέγιστο ύψος).
Το μέγιστο ύψος (2,10μ)θα είναι στο κέντρο του τοιχώματος το οποίο θα χαμηλώνει σταδιακά μέχρι το 1,80 στα
πλαϊνά του τοιχώματος.
Μ ε αυτόν τον τρόπο σχηματίζεται μια τριγωνική βάση στο πάνω μέρος των δύο τοιχωμάτων για να αναρτηθεί
η οροφή, η οποία θα είναι κατασκευασμένη από σουηδική ξυλεία πάχους 22χιλ. και θα αποτελείται από δύο
κομμάτια διαστάσεων 2,25χ1,05μ.και θα είναι επικαλυμμένα με ασφάλτινο κεραμίδι για την στεγανοποίηση
του οικίσκου.Θα διαθέτει μία μονόφυλλη πόρτα διαστάσεων 0,80χ1,76(ΠΧΥ) και δύο παράθυρα, το ένα στην
πόρτα με διαστάσεις 34χ34εκ. και το άλλο θα είναι ένα οριζόντιο άνοιγμα στον αριστερό τοίχο του οικίσκου
διαστάσεων 1,26χ0,57μ(ΜΧΥ)το οποίο θα ανοιγοκλείνει.
Το σημείο τοποθέτησης του δημοσίου περιπτέρου πληροφοριών που αιτείται ο Εμπορικός Σύλλογος Σάμης
απεικονίζεται στο αντίγραφο του Τοπογραφικού Διαγράμματος Χερσαίας Ζώνης Λιμένα Σάμης .
Το Συµβούλιο µετά από διαλογική συζήτηση και αφού έλαβε υπόψη την πρόταση του Προέδρου ,το άρθρο 46
του Ν. 4071/12, το Ν.3463/2006 και το N.2971/2001 (ΦΕΚ 285Α
΄/19-12-2001)΄΄Αιγιαλός , παραλία και άλλες
διατάξεις΄΄ άρθρο 24,

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑΕγκρίνει το αίτημα του Εμπορικού Συλλόγου Σάμης για παραχώρηση χώρου στο λιμάνι Σάμης(έναντι πλατείαςΚύπρου) , εκτάσεως 3,24 τ.μ για τοποθέτηση δημοσίου περιπτέρου πληροφοριών τα τεχνικά χαρακτηριστικά

του οποίου αναφέρονται στην Τεχνική Έκθεση του Χρήστου Φαραντόυρη-Πολιτικού Μηχανικού, στο σημείο
που απεικονίζεται στο αντίγραφο του Τοπογραφικού Διαγράμματος Χερσαίας Ζώνης Λιμένα Σάμης ,για το
σκοπό που το αιτείται .To αντάλλαγμα χρήσης ορίζεται σε 10 ευρώ μηνιαίως και με χρονικό διάστημα για
την παραχώρηση του χώρου από την έκδοση της αδείας χρήσης και μέχρι 31-12-2017.
Η παραχώρηση γίνεται µε τους εξής όρους:
(ι) Να µην παρακωλύεται η άνετη οµαλή και ασφαλής κυκλοφορία πεζών και οχηµάτων και να
εξασφαλίζεται η ελεύθερη διέλευση του κοινού κατά µήκος του παραχωρούµενου χώρου αλλά και η
προσέγγιση του προς τη θάλασσα.
(ιι) Ο ενδιαφερόµενος θα διατηρεί τον χώρο που παραχωρείται καθαρό και θα
συµµορφώνεται προς τις υποδείξεις της οικείας Λιµενικής Αρχής.
(ιιι) Ο ενδιαφερόµενος θα έχει τις προβλεπόµενες (όπου απαιτείται) άδειες και εγκρίσεις.
 (ιν) Σε περίπτωση που αποφασισθεί από τον φορέα διοίκησης η κατασκευή λιµενικών ή άλλων
δηµοσίου συµφέροντος ή εξυπηρετούντων την κοινή χρήση έργων στον παραχωρούµενο χώρο ή
αλλαγή χρήσης αυτού, θα πρέπει ο ενδιαφερόµενος να εγκαταλείψει την χρήση του µέσα σε τακτή
προθεσµία χωρίς καµιά αξίωση για αποζηµίωση.
(ν) Ο παραχωρούµενος χώρος θα παραδοθεί στην προτέρα του κατάσταση µετά τη λήξη της
παραχώρησης.
(νι) Ο παραχωρησιούχος δεν επιτρέπεται να µεταβιβάσει ολικά ή µερικά το δικαίωµά του σε άλλον ή να
συνάψει οποιαδήποτε σχέση γι’αυτό, µε ή χωρίς αντάλλαγµα (π.χ. υπεκµίσθωση κ.λ.π.) που να αφορά
την έκταση που παραχωρήθηκε ή τις εγκαταστάσεις και γενικά τα έργα πάνω σε αυτή, χωρίς την 
προηγούµενη έγκριση του φορέα διοίκησης και εκµετάλλευσης λιµένα. Σε κάθε περίπτωση επιβάλλεται
η εφαρµογή των διατάξεων περί παραχωρήσεων ιδιαίτερου δικαιώµατος χρήσης χώρων.
(νιι) Το παραχωρούµενο δικαίωµα χρήσης του χώρου µπορεί να ανακληθεί εκ µέρους του ∆ηµοσίου για
λόγους Εθνικής ανάγκης, άµυνας και ασφάλειας της Χώρας. Στην περίπτωση αυτή, υποχρεούται ο
ενδιαφερόµενος να εγκαταλείψει την χρήση του χώρου µέσα σε τακτή προθεσµία χωρίς καµιά αξίωση
από το ∆ηµόσιο ή τον φορέα διοίκησης λιµένα για αποζηµίωση.
(νιιι) Με µέριµνα του ενδιαφεροµένου, θα λαµβάνονται όλα τα κατάλληλα µέτρα για την αποφυγή
ρύπανσης της θάλασσας και της παραλίας, σύµφωνα µε το Ν.743/77 (ΦΕΚ 319 Α΄ /17-10-77) όπως
τροποποιήθηκε και ισχύει .
(ιx) Απαγορεύεται η εκτέλεση έργων διαµόρφωσης του παραχωρηµένου χώρου και κάθε µεταβολή
αυτού από επιχωµατώσεις, προσχώσεις θαλασσίων εκτάσεων κ.λπ.
(x) Η παράβαση των διατάξεων του νόµου και η παράβαση των όρων και περιορισµών που έχουν τεθεί
στην πράξη παραχώρησης καθώς και η µεταβολή του σκοπού ή της χρήσης της παραχώρησης ή της
έκτασης που έχει παραχωρηθεί για χρήση, συνεπάγεται την αυτοδίκαιη έκπτωση του παραχωρησιούχου
αζηµίως για τον φορέα διοίκησης λιµένα, για την οποία εκδίδεται σχετική διαπιστωτική πράξη, η οποία
κοινοποιείται σε αυτόν, στην οικεία Λιµενική Αρχή και στην Κτηµατική Υπηρεσία.
(xι) Απαγορεύεται στον παραχωρησιούχο να προβεί σε οποιαδήποτε κατασκευή µόνιµου ή προσωρινού
χαρακτήρα έργου χωρίς να έχουν προηγουµένως εκδοθεί οι απαιτούµενες άδειες και εγκρίσεις της
κείµενης νοµοθεσίας.
(xιι) Σε περίπτωση που διαπιστωθεί η χρησιµοποίηση χώρου µεγαλύτερης έκτασης από τον
παραχωρηθέντα, θα εφαρµόζεται η διάταξη του άρθρου 27 του ν. 2971/2001 (Α΄- 285), η οποία
παραπέµπει στις διατάξεις περί προστασίας δηµοσίων κτηµάτων. (Έκδοση Πρωτοκόλλου ∆ιοικητικής
Αποβολής και Πρωτοκόλλου Αποζηµίωσης Αυθαίρετης Χρήσης από την οικεία Κτηµατική Υπηρεσία..)
 (xιιι) Για την παρούσα πράξη – απόφαση παραχώρηση δεν έχουν εφαρµογή οι προστατευτικές
διατάξεις του Π.∆. 34/1995 «Κωδικοποίησης διατάξεων νόµων περί εµπορικών µισθώσεων.»
(xiv) Ο χρήστης θα διατηρεί το χώρο καθαρό µε δικά του έξοδα. Υποχρεούται να λαµβάνει κάθε φορά
τα προβλεπόµενα από την κείµενη νοµοθεσία και από τις περιστάσεις επιβαλλόµενα µέτρα, για την
αποφυγή οποιασδήποτε ζηµιάς ή ατυχήµατος στις εγκαταστάσεις ή σε τρίτους στον παραχωρούµενο
χώρο, για τα οποία πάντως είναι αποκλειστικά υπεύθυνος. Ο χρήστης έχει την πλήρη ποινική και αστική
ευθύνη για οτιδήποτε συµβεί σε πρόσωπα και πράγµατα στον παραχωρούµενο χώρο.
Για το λόγο αυτό συντάχθηκε το παρόν πρακτικό το οποίο αφού αναγνώστηκε υπογράφεται ως
ακολούθως. Η απόφαση αυτή έλαβε αριθµό 129 /17.
Ο Πρόεδρος Ο Αντιπρόεδρος Τα µέλη
Τ.Υπογραφή Τ.Υπογραφή Τ.Υπογραφές
Ακριβές απόσπασµα
Αργοστόλι 15 /06/2017
Ο Πρόεδρος
Αλέξανδρος Μοσχονάς